Informácia pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov školy k  začiatku vyučovania v školskom roku 2020/2021:

V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak predkladá triednemu učiteľovi vypísané a zákonným zástupcom / plnoletým žiakom podpísané tlačivá:

  1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021
  2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Pri vstupe do budovy Vás prosíme dodržiavať všetky hygienické opatrenia a Podmienky vstupu do školy. 

  • Škola začína vyučovanie dňom 7. septembra 2020 podľa rozvrhov zverejnených na stránke školy.
  • Pokyny a organizácia začiatku školského roka 2020/2021 upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON v období od 1. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných umeleckých školách pre školský rok 2020/2021.

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení MŠVVaŠ SR a pokynov ÚVZ SR.


Prílohy: 

POKYNY_Organizácia-začiatku-školského-roka-2020_2021.docx

Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.docx

Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.docx

Priloha-5-Podmienky-vstupu-do-skoly.pdf

Späť