Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy - Výtvarný ateliér LADON Alexandra Puchovská oznamuje v súvislostí s Rozhodnutím ministra školstva vedy výskumu a športu SR "Číslo: 2020/12033:2-A2110 ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z19. 5. 2020 ač. OLP/4204/2020 z22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020", ktoré sa vzťahuje len na materské školy, základné školy a v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom. (zverejnené 28.5.2020 na https://www.minedu.sk/data/att/16446.pdf). V SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON prebieha len SKUPINOVÁ výučba. Z tohto dôvodu SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON zostáva v režime nastaveného ONLINE vyučovania.

Späť