Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR
zverejnených dňa 17. 1. 2022. Manuál je aktualizovaný k 19. 1. 2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva


OPATRENIA A ŠKOLSKÝ SEMAFOR

https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf


Opatrenia proti SARS-CoV-2 slúžia na zamedzenie šírenia nového variantu ochorenia COVID-19 (variant Omikron). 

Súčasťou „Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“je časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia.

Školy a vzdelávanie

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, CPPPaP, CŠPP, školské jedálne , VŠ - zdravotnícke a sociálne odbory,
výkon praxe, záverečné skúšky.

Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia ale s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotesty): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť.
Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov (platí platný Ag test zo školy): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť, kurzy a školenia. 

Bezpríznakovosť.docx

výnimka z karantény.docx

potvrdenie o vykonaní samotestu.docx

Späť