Zriaďovateľ /riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy – Výtvarný ateliér LADON, Nevädzová 4, v Bratislave

                                                                                 ustanovuje

výšku a spôsob úhrady školného na 1.polrok v školskom roku 2020/2021 takto:

1.Výtvarný odbor – skupinové vyučovanie, prípravný ročník, začiatok vyučovania 09/2020  -

                                    70 eur /polrok - 14 eur/mesačne,  2/45 minútové hodiny väčšinou 4 x  to znamená 8 hodín v mesiaci / 1 vyučovacia hodina = 1,75 eur

2. Výtvarný odbor – skupinové vyučovanie prvý, druhý stupeň a SŠ, začiatok vyučovania 09/2020 

                                    70 eur / polrok - 14 eur/mesačne,  3/45 minútové hodiny väčšinou 4 x  to znamená 12 hodín v mesiaci / 1 vyučovacia hodina = 1,17 eur

3.Výtvarný odbor – skupinové vyučovanie, štúdium pre dospelých, keramika začiatok vyučovania 09/2020 

                                    100 eur / polrok  - 20 eur mesačne ,  3/45 minútové hodiny väčšinou 4 x  to znamená 12 hodín v mesiaci / 1 vyučovacia hodina = 1,67 eur

4. Výtvarný odbor – príprava na talentové skúšky / žiak SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON

                                  35 eur / polrok

                                  70 eur / polrok nie je žiakom SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON

5. Výtvarný odbor – vyučovanie začne na pobočkách od 10/2020

                                   56 eur / polrok – 14 eur mesačne

6. Školné za mesiace 09 -01/2021 je potrebné uhradiť do 20.9.2020

    Školné za mesiace 10 – 01/2021 je potrebné uhradiť do 20.10.2020

    Školné sa uhrádza na základe nami zaslaného platobného príkazu mail zákonného zástupcu a lebo dospelého žiaka.

Nové: Príspevok na nákup kvalitného výtvarného materiálu je 10 euro /polrok – úhrada na základe samostatného platobného príkazu v novembri 2020.

7. V súvislosti s ochorením COVID – 19, škola garantuje vrátenie školného len za konkrétne hodiny, ktoré žiak vymeškal z dôvodu povinnej karantény alebo samotného ochoreniaCOVID 19. Školné sa vracia na základe predloženia dokladov o karanténe alebo o ochorení COVID – 19. Školné sa vracia na základe žiadosti, ktorá bude na vyžiadanie zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka alebo dospelému žiakovi.

8. V tomto školskom roku žiaľ nie je možné uplatniť súrodeneckú zľavu.

Rozhodnutie dostanú: -     zákonný zástupca žiaka

  • dospelý žiak
  • triedni učitelia                                                               Alexandra Puchovská                                                                                               

                                                                                riaditeľka SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON

Späť